TeamWorks je skupinsko orodje za transparentno ali anonimno zbiranje idej, komentiranje, kategoriziranje, analiziranje, rangiranje, glasovanje, večkriterijsko ocenjevanje, analiziranje medsebojnih vplivov in identificiranje vzrokov in posledic. Omogoča skupinsko odločanje in analiziranje stopnje soglasnosti med odločevalci. Podprto je z jasnimi grafičnimi prikazi odločitev, statističnimi prikazi skladnosti med odločujočimi in orodji za analiziranje sprejetih odločitev, bodisi posamičnih glasovnic ali skupinske odločitve.

TeamWorks omogoča sodelovanje skupine za skupno delovno mizo ali na daljavo od doma.

Na koncu te strani je priročnik za voditelja sej, ki ga lahko prelistate v celoti.

Če želite ustaviti vrtenje slik, z miško kliknite na izbrano sliko. Za nadaljevanje vrtenja morate pod slikami klikniti na gumb “Naprej”.

TeamWorks-00
TeamWorks je delovno okolje za skupinsko zbiranje idej, analiziranje vplivov in večkriterijsko ocenjevanje ter odločanje.
TeamWorks-01-Anonymous YN Voting
Preprosto glasovanje JA / NE oziroma ZA / PROTI
TeamWorks-02a-YN Voting Analytics
Rezultati glasovanja ZA / PROTI, zbrani v matriki glasovnic in predstavljeni grafično v urejenem končnem vrstnem redu. Glasovi ZA so v zeleni barvi, glasovi PROTI so v rdeči barvi.
TeamWorks-02b-YN Voting Excel
Izvoz podatkov o glasovanju ZA / PROTI v datoteko Excel. Ker je bilo glasovanje anonimno, imena udeležencev niso vidna.
TeamWorks-03-YN Voting Statistics
Statistika anonimnega glasovanja ZA / PROTI s prikazom dinamike dela udeležencev.
TeamWorks-04-SNR Voting
Glasovanje PODPIRAM / VSEENO / ZAVRAČAM. Udeleženec z miško izbira svojo odločitev.
TeamWorks-05-SNR Voting Graph
Rezultati glasovanje PODPIRAM / VSEENO / ZAVRAČAM. Podpora je izražena v zeleni barvi, nevtralnost v beli in zavračanje v rdeči. Postavke so razvrščene po velikostnem redu podpore.
TeamWorks-06-1to10 Voting
Glasovanje s točkami od 1 do 10. Udeleženec z miško izbira svoj glas za vsako postavko posebej.
TeamWorks-07-1to10 Voting Collect
Zbrani rezultati glasovanja od 1 do 10. Prikazan je končni vrstni red glasovanja ter matrika vseh glasov po vseh postavkah z izračunanimi povprečnimi vrednostmi. Glasovanje je bilo transparentno, zato so vidna imena udeležencev glasovanja.
TeamWorks-08-1to10 Voting Graph
Grafični prikaz rezultatov glasovanja od 1 do 10, razvrščenih v končnem vrstnem redu.
TeamWorks-09-RD Voting
Glasovanje z razporejanjem razpoložljivih virov. Udeleženec razvrsti 100 razpoložljivih odstotkov virov po postavkah po lastni presoji. Glasovnice ne more oddati, če vsota porazdeljenih virov ni 100%.
TeamWorks-10-RD Voting Collect
Rezultat glasovanja o razporejanju virov po zbiranju vseh glasovnic. Postavke so razvzrščene v zmagovalnem vrstnem redu. V glasovalni matriki so vidni vsi glasovi z vseh glasovnic in izračunana povprečna vrednost glasov za vsako postavko. Glasovanje je bilo transparentno, zato so vidna imena udeležencev.
TeamWorks-11-RD Voting Graph
Grafični prikaz rezultatov glasovanja o razporejanju virov. Postavke so razvrščene v zmagovalnem vrstnem redu.
TeamWorks-12-Ranking
Prikaz rangiranja postavk, kjer so udeleženci z miško premikali postavke v željeni vrstni red. Prikazan je končni vrstni red in zbrane točke z vseh glasovnic glede na zaporedno mesto v glasovnici. Zmaga postavka z najmanj točkami, kar ji zagotavlja mesto na vrhu seznama.
TeamWorks-13-Ranking Graph
Grafični prikaz rezultatov rangiranja v zmagovalnem vrstnem redu. Postavke na vrhu so bile v povprečju najbolj na začetku vseh glasovnic.
TeamWorks-14-STD graph
Grafični prikaz odstopanja rangov na vseh oddanih glasovnicah. Graf 'škatel in brkov' za vsako postavko prikazuje srednjo vrednost (zelena črtica), maksimalno in minimalno vrednost dodeljenega ranga (rdeči črtici) ter standardno deviacijo (siva škatla). Čim manjša je siva škatla, bolj izenačeno so bili oddani glasovi za to postavko in večjo težo ima ta odločitev.
TeamWorks-15a-MCV model
Model večkriterijskega odločanja, ki je vgrajen v TeamWorks. Skupina udeležencev (N) ocenjuje seznam postavk (P) s seznamom kriterijev (K). TeamWorks izračuna rezultate v matriki N x P x K.
TeamWorks-15-MCV voting
Rezultati, zbrani po oddaji glasovnic večkriterijskega odločanja. Glasovanje je bilo transparentno. V matriki so zbrane vsote ocen z vseh glasovnic za vse postavke po vseh kriterijih. Za podrobnejšo analizo odločitev je na voljo še posebno analitično orodje.
TeamWorks-16-MCV Graph
Grafični prikaz večkriterijskega odločanja, v katerem so postavke razvrščene v končnem zmagovalnem vrstnem redu.
TeamWorks-17-MCV STD
Analiza večkriterijskega odločanja omogoča vpogled v statistiko odstopanj glasov z vseh glasovnic za vsako postavko posebej po vseh kriterijih. Graf 'škatel in brkov' prikazuje srednjo vrednost, maskimalno in minimalno vrednost glasov ter standardno deviacijo med ocenami. Majhna siva škatla pomeni bolj složen rezultat glasovanja.
TeamWorks-18-MCV Excel Export
Izvoz glasovnice večkriterijskega odločanja iz TeamWorks v preglednico Excel. izvoziti je možno posamične glasovnice kot tudi zbirno glasovalno matriko.
TeamWorks-19a-IRMatrix Voting
Idejni model za skupinsko analiziranje medsebojnih vplivov med elementi nekega sistema. Rdeči, modri in vijolični udeleženec so ocenili, katere postavke vplivajo na druge in katere sprejemajo vplive od drugih. Vgrajeni model v TeamWorks izračuna vsote vektorjev med vsemi postavkami in pokaže, katere postavke so vplivne in katere ne, oziroma kaj so vzroki in kaj posledice.
TeamWorks-19-IRMatrix Voting
Udeleženec z miško določa medsebojne vplive med postavkami. Puščica kaže v smeri vpliva. Puščice, ki jih postavke sprejemajo ali oddajajo se po principu vektorskih vsot medsebojno izničijo.
TeamWorks-20-IRMatrix graph Analysis
Prikaz rezultatov analize medsebojnih vplivov po izračunavanju vektorskih vsot glasovnic. V matriki so s puščico (smer) in številko (velikost) predstavljeni vektorji vpliva med posameznimi pari postavk. V grafu je za vsako postavko v modri barvi prikazan vpliv, v rožnati dovzetnost za vplive od drugih postavk in v vijoličini barvi vsota teh vektorjev. Čim daljša je vijolična črta na desno stran, bolj je postavka vplivna (pomembna=vzrok). Čim daljša je na levo stran, bolj nanjo vplivajo druge (nepomembna=posledica).
TeamWorks-21-Affinity
Orodje za afinitetni diagram omogoča premeščanje postavk iz skupnega seznama v ločene 'škatle'. Postavke lahko premeščajo vsi sodelujoči udeleženci. Novo zbranim seznamom v 'škatlah' lahko udeleženci dodelijo nove nazive na tak način kategoriziranih postavk.
TeamWorks-22-Affinity-Categories
Vpisovanje afinitetnih kategorij po razvrščanju postavk.
TeamWorks-23-SWOT
Orodje za SWOT analizo omogoča udeležencem skupinsko prepoznavati Prednosti, Pomanjkljivosti, Priložnosti in Pasti (P4) njihovega delovnega okolja. Poudarek je na skupinskem delu in asociacijah, ki jih generira.
TeamWorks-24-TeamWriting
Skupinsko pisanje ali izmenjava mnenj lahko, kakor vsa ostala orodja TeamWorks, poteka transparentno z imeni in priimki ali pa v popolni anonimnosti. Na tak način pogosto priplavajo na površje zamisli in izjave, ki jih sicer ni mogoče dobiti. Zbrane zapise je možno izvoziti v druga pisarniška orodja.

Dodane vrednosti uporabe okolja TeamWorks pri odločanju so:

 • Udeleženci skupinske podpore odločanja so nedvoumno podprli tak način dela nasproti individualnemu odločanju (s pridržkom, da ni vsako odločanje primerno za skupinski način dela) – več o tem je na koncu priročnika spodaj.
 • Več ljudi več ve (s pridržkom, da morajo biti udeleženci primerno izbrani).
 • Skupina primerno izbranih ljudi se praviloma skoraj vedno odloči bolj pravilno kot katerikoli posameznik v tej isti skupini (v priročniku spodaj poiščite poglavje o pristajanju na Luni in testu NASA).
 • Možnost zagotovljenega popolnoma anonimnega sodelovanja odpira priložnosti za zajemanje informacij, ki jih iz oči v oči okrog mize ne moremo vedno dobiti. Omogoča tudi testiranje že sprejetih odločitev vodje skozi oči podrejenih.
 • Slika je vredna 1.000 besed. Vse, kar TeamWorks izračuna, prikaže v enostavni grafični podobi. Na vprašanja ZAKAJ, pa odgovarjajo iz glasovnic izračunane matrike, ki jih lahko podrobno analiziramo.
 • Podatke, ki nastanejo v sistemu TeamWorks, lahko izvažamo v obliki besedil ali preglednic v običajna pisarniška orodja.
 • Ljudje smo asociativna bitja. Prožilci v komentarjih drugih ljudi pri skupinskem delu lahko v nas sprožijo prebojne nove zamisli.
 • Pri odločanju po večjem številu kriterijev smo ljudje povsem izgubljeni – računalniško izračunavanje po matrikah glasovnic je tu velikanska pomoč.
 • Ljudje z lahkoto ocenimo smer vpliva med dvema postavkama. Povsem nemočni pa smo pri ocenjevanju medsebojnih vplivov med večjim številom elementov sistema. Kaj je vzrok in kaj posledica v zmešnjavi vektorjev vpliva v sistemu? Ljudje se zlahka odločimo med dvema postavkama. Vektorske vsote medsebojnih vplivov med pari  mnogih postavk pa nam lahko izračuna samo računalnik. TeamWorks nam omogoči, da iz preprostih podatkov dobimo preprost odgovor v grafični obliki. V tisoč številk, ki vodijo do njega, pa se nam ni potrebno zakopati (lahko pa jih analiziramo, če res hočemo).
 • TeamWorks je narejen jezikovno neodvisno. Različni udeleženci lahko hkrati delajo v različnih jezikih uporabniškega vmesnika.
 • TeamWorks je narejen za uporabo na daljavo.

Prelistajte priročnik za voditelja sej, ki opiše celoten sistem, predstavi posamična orodja in prikaže njihovo praktično uporabo na namišljenem problemu. Za boljšo vidljivost spodaj pod knjigo pritisnite na križ s puščicami, ki poveča stran preko celotnega zaslona. 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.